KVKK ve Aydınlatma Metni

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

 

            Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PIRIL INSAAT TIC. BILG. ELEKTR. BURO. DON. A.S. (Şirket) tarafından siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler için hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 

 1. Tanımlar

 

 1. Kişisel Veri  : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 3. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
 4. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 5. Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 6. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

    ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

            Şirketimizce kimlik Verileri (Ad soyad, Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC kimlik no, İmza, v.b. ), İletişim Verileri (Adres, E-posta adresi, Telefon no v.b. ), Özlük Verileri (Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları v.b.), Müşteri İşlem (Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.),Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b. ), Finans (Banka Hesap Bilgisi v.b.), Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b ), Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.  ) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verileri (Adli Sicil Kaydı v.b.)  ile bilgileriniz işlenmektedir.

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz;

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

            Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 

            Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde

ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

 

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

           

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde şirketimizin  Cemalpasa Mah. 63014 Sok. Sumer Towers Sitesi B Blok No:1/11, Seyhan, Adana adresine yazılı olarak, piril@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile piril@piril.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

            Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 

Metin’deki Değişiklikler

 

            Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.